Tỳ Giải Thấm Thấp Thang

Tác giả: Dương Khoa Tâm Đắc Tập, Q. Bổ Di.

Cao Thụy Quân

Trị ung nhọt do thấp nhiệt.

Đơn bì 9g
Hoàng bá 9g
Hoạt thạch 16g
Thông thảo 9g
Trạch tả 9g
Tỳ giải 16g
Xích linh 12g
Ý dĩ nhân 16g

Sắc uống.