Quế Chi Phục Linh Hoàn

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Hành huyết, tán ứ, giảm đau

Quế chi 15g
Bạch Phục linh 15g
Mẫu đơn bì 12g
Thược dược 12g
Đào nhân 9g

Ghi Chú:
Tán bột làm hoàn, ngày dùng 10g – 20g