Quế Chi Phục Linh Hoàn 桂枝茯苓丸

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Hành huyết, tán ứ, giảm đau Điều trị khí huyết ứ trệ

Quế chi 9g
Bạch Phục linh 9g
Mẫu đơn bì 9g
Thược dược 9g
Đào nhân 9g

Ghi Chú:
Tán bột làm hoàn, ngày dùng 10g – 20g