Quế Chi Phục Linh Hoàn 桂枝茯苓丸

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Hành huyết, tán ứ, giảm đau

Quế chi 9g 
Bạch Phục linh 9g 
Mẫu đơn bì 9g 
Thược dược 9g 
Đào nhân 9g

Ghi Chú:
Tán bột làm hoàn, ngày dùng 10g – 20g