Ma Hoàng Nhân Sâm Thược Dược Thang 麻黄人参芍药汤

Tác Giả: Lý Đông Viên

Chủ Trị:
Tỳ vị hư nhược, trung khí bất túc, cảm nhiễm hàn tà ở ngoài làm cho trong lý có uất nhiệt không thoát ra được mà sinh thổ huyết

Ma hoàng 10g
Nhân sâm 3g
Thược dược 10g
Mạch đông 3g
Quế chi 5g
Hoàng kỳ 10g
Đương quy thân 10g
Chích cam thảo 10g
Ngũ vị tử 5 hạt

Ghi Chú:
Sắc uống