Khiên Chính Tán

Tác Giả: Dương Đàm

Chủ Trị:
Khu phong đàm, trấn kinh, trị viêm thần kinh mặt, mắt lệch, miệng méo

Toàn yết 10g
Bạch cương tằm 6g
Bạch phụ tử 6g

Ghi Chú:
Tán bột uống