Hữu Quy Hoàn 右归丸

Tên Pinyin: You Gui Wan
Tên Tiếng Hoa: 右归丸

Tác Giả: Trương Cảnh Nhạc

Chủ Trị:
Trị thận dương suy, thận âm bất túc, tay chân lạnh, lưng đau, gối mỏi

Phụ tử chế 6g
Nhục quế 6g
Sơn thù 9g
Đỗ trọng 12g
Đương quy 9g
Sơn dược 12g
Câu kỷ tử 12g
Lộc giác giao 8g
Thỏ ty tử 12g
Thục địa 24g

Ghi Chú:
Tán bột làm hoàn, ngày uống 20g tới 24g.