Hương Sa Lục Quân Hoàn 香砂六君子片

Tác Giả: Du Căn Sơ

Chủ Trị:
Kiện tỳ, ích vị, trị khí trệ, bụng đầy, ăn uống không tiêu

Mộc hương 10g
Bạch truật 30g
Bán hạ chế 15g
Nhân sâm 15g
Bạch phục linh 30g
Sa nhân 12g
Trần bì 12g
Chích cam thảo 10g

Ghi Chú:
Tán bột, làm hoàn bằng hạt ngô đồng, ngày uống 6-10 hoàn.