Hương Sa Bình Vị Tán 香砂平胃散

Tác Giả: Vạn Bệnh Hồi Xuân

Chủ Trị:
Chủ trị ăn không tiêu, thức ǎn ứ đọng ở tràng vị, sau khi ǎn bụng sôi và khó chịu.

Mộc hương 6g
Sa nhân 2g
Thương truật 8g
Chỉ thực 5g
Trần bì 3g
Trích cam thảo 3g

Ghi Chú:
Thêm Sinh khương (gừng tươi) 2 lát sắc uống.