Hoàn Đới Thang

Tác Giả: Phó Thanh Chủ

Chủ Trị:
Thấp thịnh, hỏa suy, tỳ khí hư, bạch đới

Bạch truật (tẩm hoàng thổ sao) 12g
Sơn dược 12g
Nhân sâm 3g
Bạch thược 6g (tẩm rượu sao)
Xa tiền tử 4g (tẩm rượu sao)
Thương truật 4g (tẩm rượu sao)
Cam thảo 2g
Trần bì 6g
Kinh giới tuệ sao 6g
Sài hồ 8g

Ghi Chú:
Sắc uống

Giải thích bài thuốc:

Bài thuốc này chủ yếu chữa các chứng bạch đới do tỳ hư can khí uất, cho nên phép chữa phải là kiện tỳ táo thấp và sơ can lý khí. Trong bài:

  • Bạch truật và Sơn dược dùng liều cao để táo thấp kiện tỳ trị bạch đới là chủ dược.
  • Đảng sâm ích khí kiện tỳ.
  • Thương truật táo thấp.
  • Bạch thược, Sài hồ sơ can giải uất.
  • Hắc giới tuệ thu liễm chỉ đới.
  • Trần bì lý khí kiện tỳ.
  • Xa tiền tử lợi thủy trừ thấp.
  • Cam thảo điều hòa các vị thuốc.

Các vị hợp lại thành một bài thuốc có tác dụng ích khí, kiện tỳ, táo thấp, chỉ đới.