Dị Hoàng Thang

Tác Giả: Phó Thanh Chủ

Chủ Trị:
Thấp nhiệt ở hạ tiêu, hoàng đới có mùi tanh hôi

Sơn dược sao 12g
Khiếm thực 12g
Hoàng bá (tẩm muối sao) 9g
Xa tiền tử (tẩm rượu sao) 12g
Bạch quả 10 trái (đập giập)