Đào Hồng Tứ Vật Thang 桃紅四物湯

ên Pinyin: Táo Hóng Sì Wù Tāng
Tên Tiếng Hoa: 桃紅四物湯

Tác Giả: Y Tông Kim Giám

Chủ Trị:
Dưỡng huyết, hoạt huyết, khử ứ, trị các chứng thống kinh, sau khi sanh ác huyết không ra hoặc ra ít, bụng dưới đau, nơi đau có thể thấy hòn cục

Đào nhân 8g
Hồng hoa 10g
Thục địa 21g
Xuyên khung 6g
Đương quy 12g
Bạch thược 15g

Ghi Chú:
Sắc uống

Giải thích bài thuốc:

Bài thuốc này là bài Tứ vật thang gia Đào nhân, Hồng hoa. Trong bài:

  • Đương qui, Sinh địa dưỡng huyết, bổ huyết.
  • Xích thược, Xuyên khung phối hợp với Đào nhân, Hồng hoa để phá huyết ứ , đó là bài thuốc căn bản để hoạt huyết điều kinh.