Bán Hạ Bạch Truật Thiên Ma Thang ( 半夏白术天麻汤)

Tên Pinyin: Bàn Xià Bái Zhú Tiān Má Tāng
Tên Tiếng Hoa: 半夏白术天麻汤

Chủ Trị:
Kiện tỳ, táo thấp, trừ đàm, giải phong

Bán hạ chế 9g
Bạch truật 9g
Thiên ma 6g
Thanh bì 5g
Bạch phục linh 6g
Cam thảo 3g
Sinh khương 2 lát
Đại táo 4 quả

Ghi Chú: